WEDSTRIJDREGLEMENT GIVEAWAY PAMPAS RODIZIO

Artikel 1. Principe

 

§1 PAMPAS BV wil natuurlijke personen aanzetten om deel te nemen aan de wedstrijd waarbij deelnemers het gewicht van één spies, inclusief vlees, vis of fruit raden. Deelnemers kunnen deelnemen door hun antwoord te reageren op het Facebook-wedstrijdbericht. Deelnemers kunnen een waardebon ter waarde van tweehonderd (200,00) EUR winnen.

 

§2 Het antwoord op de wedstrijdvraag dient uitgedrukt te worden in grammen.

 

Artikel 2. Wedstrijd

 

§1 De wedstrijd bestaat eruit te raden hoeveel één spies, inclusief de stukken vlees, vis of fruit weegt, uitgedrukt in grammen.

 

§2 Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit wedstrijdreglement.

 

Artikel 3. Organisatie

 

§1 De wedstrijd wordt georganiseerd door PAMPAS BV (BTW BE0809668304), met maatschappelijke zetel te Lange Lobroekstraat 105-111 2060 Antwerpen.

 

§2 De website van Pampas BV is op heden www.pampas.be

 

Artikel 4. Deelnemers

 

§1 Elk sociaal Facebook-profiel van een meerderjarige kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt enkel de eerste inzending als deelname beschouwd.

 

§2 Minderjarige deelnemers mogen evenwel slechts deelnemen mits uitdrukkelijke toestemming van één van de ouders/voogden. Indien een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd vermeld in Art. 1, §1 van dit reglement, gaat PAMPAS BV ervan uit dat de minderjarige toestemming heeft van één van de ouders/voogden.

 

§3 Indien een minderjarige geen uitdrukkelijke toestemming kan voorleggen, dient deze inzending als nietig beschouwd te worden.

 

§4 Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet voldoen aan Art. 4, §1 van dit reglement, zijn uitgesloten deel te nemen aan de wedstrijd.

 

§5 Medewerkers van PAMPAS BV zijn eveneens uitgesloten van deelname.

Artikel 5. Deelname

 

§1 Een deelname wordt geldig beschouwd mits de voorwaarden vermeld in Art. 5, §2 van dit wedstrijdreglement voldaan zijn.

 

§2, 1° de deelnemer vindt het bericht van de wedstrijd, vermeld in Art. 5, §4 van dit wedstrijdreglement leuk.

      2° de deelnemer vindt de Facebookpagina, vermeld in Art. 5, §5 van dit wedstrijdreglement leuk.

      3° de deelnemer tagt drie vrienden waarmee ze eventueel zouden komen eten.

      4° de deelnemer geeft het antwoord op de wedstrijdvraag, vermeld in Art. 5, §1 van dit wedstrijdreglement.

 

§3 Een deelname wordt ingezonden door te reageren in vorm van een aparte commentaar op het in Art. 5, §4 van dit wedstrijdreglement vermelde Facebookbericht. De aparte commentaar mag geen subcommentaar zijn.

 

§4 https://www.facebook.com/pampasrodiziobe/posts/2340247242945859

 

§5 https://www.facebook.com/pampasrodiziobe

 

Artikel 6. Termijn

 

§1 De wedstrijd start op 01 juli 2020 om 12u00 en eindigt op 15 juli 2020 om 23u59.

 

Artikel 7. Winnaar

 

§1 Er kan maar één deelnemer winnen. Bij meerdere juiste antwoorden, zal het eerste juiste antwoord doorslaggevend zijn.

 

§2 Indien er geen correct antwoord wordt gegeven, is de winnaar de deelnemer die het correcte antwoord op de wedstrijdvraag het dichts benadert.

 

§3 De winnaars worden bekend gemaakt door Pampas BV, of één van haar wettelijke vertegenwoordigers.

 

Artikel 8. Bekendmaking winnaar

 

§1 De winnaar van de wedstrijd wordt bekendgemaakt via een nieuw sociaal Facebookbericht.

 

§2 Pampas BV neemt via privébericht contact op met de winnaar.

 

Artikel 9. Prijs

 

§1 De prijs bestaat uit één waardebon ter waarde van 200,00 (tweehonderd) EUR. Deze prijs dient op één van de adressen in Artikel 9, §2 van dit reglement verbruikt te worden.

 

§2, 1° Pampas Rodizio, Lange Lobroekstraat 105-111, 2060 Antwerpen.

      2° Pampas Rodizio Gent, Burgstraat 1, 9000 Gent.

      3° Pampas Rodizio Brussel, Sint-Katelijneplein 15, 1000 Brussel.

      4° Pampas Rodizio Brussel, Jourdanplein 21, 1040 Brussel.

 

§3 De waardebon is niet cumuleerbaar met eventuele andere prijzen, waardebonnen, kortingsbonnen, promoties of andere zaken die het totaalbedrag van de rekening kunnen crediteren.

 

§4 Het gebruik van de waardebon is verbonden aan een verplichte reservering in één van de in Art. 9, §2 van dit reglement genoemde restaurants.

 

§4 Voor het gebruik van de waardebon is het verplicht te reserveren in één van de in Art. 9, §2 van dit reglement genoemde horecazaken. Aanvullend is het ook verplicht te vermelden dat de reservering betrekking heeft tot het gebruik van de waardebon, uitgereikt als prijs van deze wedstrijd.

 

§5 Het is de winnaar weerhouden het niet gespendeerde bedrag van de waardebon op te eisen in speciën, of andere vorm van betaalmiddel.

 

§6 De waardebon moet ingevuld meegenomen worden, wanneer men deze wenst te gebruiken. De waardebon dient ook binnen de vooropgestelde periode van zes maanden gebruikt te worden.

 

Artikel 10. Reglementswijzigingen

 

§1 De organisator behoudt zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 

§2 Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen deze meegedeeld worden op de website van Pampas BV, vermeld in Art. 3 §2 van dit wedstrijdreglement.

 

Artikel 11. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

 

§1 De organisator houdt toezicht op het correct verlopen van de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Pampas BV of haar wettelijke vertegenwoordiger het recht om de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

 

§2 De beslissing tot uitsluiting is niet betwistbaar

 

§3 Het gewicht van de spies inclusief vlees, vis of fruit is op voorhand afgewogen en is dus niet discussieerbaar.

 

 

Artikel 12. Betwisting

 

§1 Alle betwistingen inzake de toepassingen van dit wedstrijdreglement worden autonoom beslecht door Pampas BV of één van haar wettelijke vertegenwoordigers.

 

§2 Om een klacht te sturen, volstaat het om contact op te nemen met Pampas BV via het emailadres vermeld in Art. 12, §3 van dit wedstrijdreglement.

 

§3 info@pampas.be

 

Artikel 13. Privacy

 

§1 In uitvoering van artikel 4, §1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Pampas BV de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.

 

§2 De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

 

§3 De winnaar gaat akkoord dat zijn of haar naam openbaar op de Facebookpagina verschijnt. Indien de winnaar niet akkoord gaat dat zijn of haar naam openbaar op de Facebookpagina vermeld in Art. 5, §5 van dit wedstrijdreglement gepubliceerd wordt, duidt Pampas BV een nieuwe winnaar aan. De nieuwe winnaar is de volgende persoon in de rij die de juiste commentaar heeft gereageerd op de Facebookpost vermeld in Art. 5, §4 van dit wedstrijdreglement.

 

Artikel 14. Publicatie

 

§1 Het wedstrijdreglement wordt openbaar gepubliceerd op de website van Pampas BV, vermeld in Art. 3, §2 van dit wedstrijdreglement.